Contact US

Tel: 18351831988

Contact: Manager Ge

E-mail: sales@daqinpharma.com

Address: Xinghuo Road, High-tech Zone, Nanjing, Jiangsu Province, on the 10th